ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม ปี 1 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 4 1 5 19 5 9 1 34 70 14 9 93 60 7 4 71 13 2 3 18 74 74 74 166 28 25 2 295
บริหารธุรกิจ 4 4 19 4 7 1 31 68 11 8 87 58 5 3 66 12 1 1 14 67 67 67 161 21 19 1 269
ปวส.การจัดการ 1 1 10 1 11 5 5 2 2 11 11 11 18 1 30
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 8 8 8 7 15
บธ.บ.การจัดการ 4 7 11 11 8 19 5 3 8 1 1 2 21 19 40
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 2 2 3 3 21 21 12 12 1 1 28 28 28 39 67
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 4 4 41 41 42 42 10 10 20 20 20 97 117
ศิลปศาสตร์ 1 1 1 2 3 2 3 1 6 2 2 1 5 1 1 2 4 7 7 7 5 7 6 1 26
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 1 1 1 2 3 2 3 1 6 2 2 1 5 1 1 2 4 7 7 7 5 7 6 1 26
รวมทั้งหมด 4 1 5 19 5 9 1 34 70 14 9 93 60 7 4 71 13 2 3 18 74 74 74 166 28 25 2 295