ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 5 1 2 5 13 33 21 28 24 106 76 43 61 16 196 135 52 48 1 236 61 20 16 97 252 3 1 256 252 313 137 155 47 904
บริหารธุรกิจ 5 1 5 11 18 11 15 14 58 47 14 31 3 95 81 20 17 1 119 38 9 7 54 160 3 163 160 192 55 70 23 500
ปวส.การจัดการ 6 1 7 5 5 5 5 1 1 15 15 15 17 1 33
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 1 3 3 5 8 3 1 4 7 7 5 5 10 10 10 20 7 37
ปวส.การตลาด 2 4 6 6 6 12 2 2 5 5 14 14 14 15 10 39
บธ.บ.การจัดการ 1 1 4 12 2 18 9 24 1 34 16 13 29 8 2 10 38 51 3 92
บธ.บ.การตลาด 6 3 9 5 7 12 4 4 1 9 1 5 6 16 19 1 36
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 1 1 1 1 1 1 2
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 1 1 3 3 37 37 64 64 32 32 121 3 124 121 140 261
บัญชี 1 1 11 10 5 9 35 28 27 20 10 85 50 20 19 89 18 3 5 26 83 1 84 83 107 60 50 20 320
บช.บ.การบัญชี 1 1 11 10 5 9 35 28 27 20 10 85 50 20 19 89 18 3 5 26 83 1 84 83 107 60 50 20 320
ศิลปศาสตร์ 1 1 4 8 1 13 1 2 10 3 16 4 12 12 28 5 8 4 17 9 9 9 14 22 35 4 84
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 1 1 3 5 8 2 5 1 8 3 10 9 22 2 4 1 7 9 9 9 8 16 21 1 55
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 1 3 1 5 1 5 2 8 1 2 3 6 3 4 3 10 6 6 14 3 29
รวมทั้งหมด 5 1 2 5 13 33 21 28 24 106 76 43 61 16 196 135 52 48 1 236 61 20 16 97 252 3 1 256 252 313 137 155 47 904