ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปี 2 รวม ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 2 รวม ปี 1 รวม ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 6 6 21 19 40 42 4 46 23 1 24 9 9 130 130 130 101 24 255
วิศวกรรมเครื่องกล 1 6 7 8 1 9 3 3 4 4 22 22 22 16 7 45
ปวส.ช่างยนต์ 1 6 7 4 1 5 1 1 1 1 4 4 4 7 7 18
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 4 4 2 2 3 3 18 18 18 9 27
วิศวกรรมไฟฟ้า 2 2 10 7 17 29 1 30 17 1 18 3 3 78 78 78 61 9 148
ปวส.ไฟฟ้า 5 7 12 7 1 8 2 1 3 14 9 23
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 2 2 5 5 22 22 15 15 3 3 78 78 78 47 125
วิศวกรรมอุตสาหการ 4 4 10 6 16 5 2 7 3 3 2 2 30 30 30 24 8 62
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 4 4 5 4 9 2 2 4 1 1 12 6 18
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 5 5 3 3 2 2 2 2 30 30 30 12 42
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 2 2 2 2
รวมทั้งหมด 6 6 21 19 40 42 4 46 23 1 24 9 9 130 130 130 101 24 255