ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
<2 รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 131 169 140 68 21 529 131 169 140 68 21 529
บริหารธุรกิจ 57 104 53 46 13 273 57 104 53 46 13 273
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 57 76 47 180 57 76 47 180
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6 6 6 6
บธ.บ.การจัดการ 23 2 25 23 2 25
บธ.บ.การตลาด 21 21 21 21
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 28 2 11 41 28 2 11 41
บัญชี 74 65 87 22 8 256 74 65 87 22 8 256
บช.บ.การบัญชี 74 65 87 22 8 256 74 65 87 22 8 256
รวมทั้งหมด 131 169 140 68 21 529 131 169 140 68 21 529