ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 261 216 261 201 67 1,006 261 216 261 201 67 1,006
บริหารธุรกิจ 90 86 101 85 50 412 90 86 101 85 50 412
บธ.บ.การจัดการ 28 7 35 28 7 35
บธ.บ.การตลาด 33 2 35 33 2 35
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 24 41 65 24 41 65
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 90 86 101 277 90 86 101 277
บัญชี 123 102 118 60 9 412 123 102 118 60 9 412
บช.บ.การบัญชี 123 102 118 60 9 412 123 102 118 60 9 412
ศิลปศาสตร์ 48 28 42 56 8 182 48 28 42 56 8 182
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 21 4 25 21 4 25
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 32 22 30 35 4 123 32 22 30 35 4 123
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 16 6 12 34 16 6 12 34
รวมทั้งหมด 261 216 261 201 67 1,006 261 216 261 201 67 1,006