ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 751 659 441 357 17 461 2,686 751 659 441 357 17 461 2,686
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 95 78 108 74 17 5 377 95 78 108 74 17 5 377
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 18 10 32 18 4 1 83 18 10 32 18 4 1 83
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 37 31 35 14 5 1 123 37 31 35 14 5 1 123
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 40 37 41 42 8 3 171 40 37 41 42 8 3 171
วิศวกรรมเครื่องกล 128 110 53 61 106 458 128 110 53 61 106 458
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 41 26 22 89 41 26 22 89
ปวส.ช่างยนต์ 39 32 33 104 39 32 33 104
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 48 52 53 61 51 265 48 52 53 61 51 265
วิศวกรรมไฟฟ้า 258 247 173 110 126 914 258 247 173 110 126 914
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 19 10 14 43 19 10 14 43
ปวส.ไฟฟ้า 46 32 18 96 46 32 18 96
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 22 24 17 63 22 24 17 63
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 9 9 9 9
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 36 33 40 109 36 33 40 109
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 76 85 88 61 40 350 76 85 88 61 40 350
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 59 63 45 49 28 244 59 63 45 49 28 244
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 138 97 57 54 140 486 138 97 57 54 140 486
ปวส.ช่างก่อสร้าง 58 40 38 136 58 40 38 136
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 80 57 57 54 102 350 80 57 57 54 102 350
วิศวกรรมอุตสาหการ 132 127 50 58 84 451 132 127 50 58 84 451
ปวส.ช่างโลหะ 18 22 14 54 18 22 14 54
ปวส.ช่างกลโรงงาน 39 32 21 92 39 32 21 92
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 75 73 50 58 49 305 75 73 50 58 49 305
รวมทั้งหมด 751 659 441 357 17 461 2,686 751 659 441 357 17 461 2,686