ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
<2 รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 151 119 113 94 34 511 151 119 113 94 34 511
บริหารธุรกิจ 60 54 62 49 17 242 60 54 62 49 17 242
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 11 3 14 11 3 14
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 60 54 62 176 60 54 62 176
บธ.บ.การจัดการ 27 11 38 27 11 38
บธ.บ.การตลาด 11 3 14 11 3 14
บัญชี 74 52 43 34 10 213 74 52 43 34 10 213
บช.บ.การบัญชี 74 52 43 34 10 213 74 52 43 34 10 213
ศิลปศาสตร์ 17 13 8 11 7 56 17 13 8 11 7 56
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 17 13 8 11 7 56 17 13 8 11 7 56
รวมทั้งหมด 151 119 113 94 34 511 151 119 113 94 34 511