ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
<2 รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 85 80 52 60 36 313 85 80 52 60 36 313
พืชศาสตร์ 1 31 9 41 1 31 9 41
ปวส.พืชศาสตร์ 1 1 1 1
วท.บ.พืชศาสตร์ 31 9 40 31 9 40
เรียนรวม 28 42 28 98 28 42 28 98
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 28 42 28 98 28 42 28 98
วิทยาศาสตร์ 28 26 21 5 9 89 28 26 21 5 9 89
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 28 26 21 5 9 89 28 26 21 5 9 89
สัตวศาสตร์และประมง 1 17 9 27 1 17 9 27
ปวส.สัตวศาสตร์ 1 1 1 1
วท.บ.ประมง 4 4 4 4
วท.บ.สัตวศาสตร์ 13 9 22 13 9 22
อุตสาหกรรมเกษตร 27 12 3 7 9 58 27 12 3 7 9 58
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 23 23 23 23
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4 12 3 7 9 35 4 12 3 7 9 35
รวมทั้งหมด 85 80 52 60 36 313 85 80 52 60 36 313