ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
<2 รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 130 212 61 85 79 567 130 212 61 85 79 567
พืชศาสตร์ 6 16 22 12 56 6 16 22 12 56
ปวส.พืชศาสตร์ 6 16 10 32 6 16 10 32
วท.บ.พืชศาสตร์ 22 2 24 22 2 24
เรียนรวม 66 109 41 216 66 109 41 216
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 66 109 41 216 66 109 41 216
วิทยาศาสตร์ 10 10 6 11 9 46 10 10 6 11 9 46
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 10 10 6 11 9 46 10 10 6 11 9 46
สัตวศาสตร์และประมง 21 32 27 30 110 21 32 27 30 110
ปวส.ประมง 6 14 3 23 6 14 3 23
ปวส.สัตวศาสตร์ 15 18 12 45 15 18 12 45
วท.บ.ประมง 4 5 9 4 5 9
วท.บ.สัตวศาสตร์ 23 10 33 23 10 33
อุตสาหกรรมเกษตร 27 45 14 25 28 139 27 45 14 25 28 139
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 2 2 2 2
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 6 20 8 34 6 20 8 34
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 11 9 6 6 13 45 11 9 6 6 13 45
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 10 16 8 19 4 57 10 16 8 19 4 57
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 130 212 61 85 79 567 130 212 61 85 79 567