ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
<2 รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 101 126 88 17 16 20 368 101 126 88 17 16 20 368
วิศวกรรมเครื่องกล 52 58 30 6 4 20 170 52 58 30 6 4 20 170
ปวส.ช่างยนต์ 23 26 20 69 23 26 20 69
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 29 32 30 6 4 101 29 32 30 6 4 101
วิศวกรรมไฟฟ้า 32 32 27 10 11 112 32 32 27 10 11 112
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 32 32 27 10 11 112 32 32 27 10 11 112
วิศวกรรมอุตสาหการ 17 36 31 1 1 86 17 36 31 1 1 86
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 17 36 31 1 1 86 17 36 31 1 1 86
รวมทั้งหมด 101 126 88 17 16 20 368 101 126 88 17 16 20 368