ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2562 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 380 304 318 296 91 202 1,591 380 304 318 296 91 202 1,591
การออกแบบ 142 102 91 96 47 478 142 102 91 96 47 478
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 40 32 28 21 5 126 40 32 28 21 5 126
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 50 33 36 33 22 174 50 33 36 33 22 174
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 52 36 27 42 16 173 52 36 27 42 16 173
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 1 4 5 1 4 5
เทคโนโลยีศิลป์ 39 37 50 52 50 228 39 37 50 52 50 228
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 30 20 34 39 35 158 30 20 34 39 35 158
ทล.บ.เซรามิก 9 17 16 13 15 70 9 17 16 13 15 70
ศิลปกรรม 81 64 73 67 36 321 81 64 73 67 36 321
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 81 64 73 67 36 321 81 64 73 67 36 321
สถาปัตยกรรม 118 101 104 81 91 69 564 118 101 104 81 91 69 564
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 5 5 5 5
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 42 35 34 34 29 23 197 42 35 34 34 29 23 197
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 76 66 70 47 62 41 362 76 66 70 47 62 41 362
รวมทั้งหมด 380 304 318 296 91 202 1,591 380 304 318 296 91 202 1,591