ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 218 246 157 100 71 792 218 246 157 100 71 792
บริหารธุรกิจ 120 159 41 35 36 391 120 159 41 35 36 391
ปวส.การจัดการ 9 15 5 29 9 15 5 29
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10 19 29 10 19 29
ปวส.การตลาด 11 5 16 11 5 16
บธ.บ.การจัดการ 22 6 28 22 6 28
บธ.บ.การตลาด 13 1 14 13 1 14
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 111 123 234 111 123 234
บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ 30 30 30 30
บริหารธุรกิจ - การตลาด 11 11 11 11
บัญชี 85 78 103 43 30 339 85 78 103 43 30 339
บช.บ.การบัญชี 85 78 103 43 30 339 85 78 103 43 30 339
ศิลปศาสตร์ 13 9 13 22 5 62 13 9 13 22 5 62
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 13 16 2 31 13 16 2 31
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 6 6 3 15 6 6 3 15
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 9 7 16 9 7 16
รวมทั้งหมด 218 246 157 100 71 792 218 246 157 100 71 792