ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 100 117 97 43 56 413 100 117 97 43 56 413
พืชศาสตร์ 13 9 13 10 45 13 9 13 10 45
ปวส.พืชศาสตร์ 3 3 3 3
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 6 2 8 6 2 8
วท.บ.พืชศาสตร์ 9 5 14 9 5 14
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 4 3 7 4 3 7
วท.ม.พืชศาสตร์ 4 7 2 13 4 7 2 13
เรียนรวม 53 65 72 8 198 53 65 72 8 198
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 11 8 19 11 8 19
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 53 54 72 179 53 54 72 179
สัตวศาสตร์และประมง 7 14 14 35 7 14 14 35
ปวส.ประมง 1 1 1 1
ปวส.สัตวศาสตร์ 6 6 6 6
วท.บ.ประมง 7 12 19 7 12 19
วท.บ.สัตวศาสตร์ 7 2 9 7 2 9
อุตสาหกรรมเกษตร 27 43 25 16 24 135 27 43 25 16 24 135
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 3 3 3 3
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 26 42 25 13 13 119 26 42 25 13 13 119
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 11 13 1 1 11 13
รวมทั้งหมด 100 117 97 43 56 413 100 117 97 43 56 413