ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 263 216 253 201 28 961 263 216 253 201 28 961
บริหารธุรกิจ 90 86 94 85 22 377 90 86 94 85 22 377
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 24 18 42 24 18 42
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 90 86 94 270 90 86 94 270
บธ.บ.การจัดการ 28 4 32 28 4 32
บธ.บ.การตลาด 33 33 33 33
บัญชี 124 102 118 60 4 408 124 102 118 60 4 408
บช.บ.การบัญชี 124 102 118 60 4 408 124 102 118 60 4 408
ศิลปศาสตร์ 49 28 41 56 2 176 49 28 41 56 2 176
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 16 6 12 34 16 6 12 34
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 21 2 23 21 2 23
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 33 22 29 35 119 33 22 29 35 119
รวมทั้งหมด 263 216 253 201 28 961 263 216 253 201 28 961