ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 60 29 38 34 9 170 60 29 38 34 9 170
วิทยาศาสตร์ 27 13 16 13 8 77 27 13 16 13 8 77
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 27 13 16 13 8 77 27 13 16 13 8 77
อุตสาหกรรมเกษตร 33 16 22 21 1 93 33 16 22 21 1 93
วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ 33 16 22 71 33 16 22 71
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 21 1 22 21 1 22
รวมทั้งหมด 60 29 38 34 9 170 60 29 38 34 9 170