ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 755 657 441 330 17 258 2,458 755 657 441 330 17 258 2,458
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 95 78 108 74 17 5 377 95 78 108 74 17 5 377
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 40 37 41 42 8 3 171 40 37 41 42 8 3 171
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 18 10 32 18 4 1 83 18 10 32 18 4 1 83
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 37 31 35 14 5 1 123 37 31 35 14 5 1 123
วิศวกรรมเครื่องกล 128 110 53 52 57 400 128 110 53 52 57 400
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 41 26 9 76 41 26 9 76
ปวส.ช่างยนต์ 39 32 13 84 39 32 13 84
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 48 52 53 52 35 240 48 52 53 52 35 240
วิศวกรรมไฟฟ้า 258 245 173 107 57 840 258 245 173 107 57 840
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 19 10 3 32 19 10 3 32
ปวส.ไฟฟ้า 46 32 6 84 46 32 6 84
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 22 24 7 53 22 24 7 53
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 76 85 88 60 12 321 76 85 88 60 12 321
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 59 63 45 47 23 237 59 63 45 47 23 237
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 6 6 6 6
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 36 31 40 107 36 31 40 107
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 142 97 57 49 100 445 142 97 57 49 100 445
ปวส.ช่างก่อสร้าง 61 40 23 124 61 40 23 124
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 81 57 57 49 77 321 81 57 57 49 77 321
วิศวกรรมอุตสาหการ 132 127 50 48 39 396 132 127 50 48 39 396
ปวส.ช่างโลหะ 18 22 9 49 18 22 9 49
ปวส.ช่างกลโรงงาน 39 32 5 76 39 32 5 76
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 75 73 50 48 25 271 75 73 50 48 25 271
รวมทั้งหมด 755 657 441 330 17 258 2,458 755 657 441 330 17 258 2,458