ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2562 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 20 9 10 12 9 60 20 9 10 12 9 60
การออกแบบ 20 9 10 12 9 60 20 9 10 12 9 60
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 20 9 10 12 9 60 20 9 10 12 9 60
รวมทั้งหมด 20 9 10 12 9 60 20 9 10 12 9 60