ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
<2 รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 68 69 21 27 7 192 68 69 21 27 7 192
บริหารธุรกิจ 63 63 16 20 6 168 63 63 16 20 6 168
ปวส.การจัดการ 9 10 2 21 9 10 2 21
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 9 7 2 18 9 7 2 18
บธ.บ.การจัดการ 20 2 22 20 2 22
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 45 28 11 84 45 28 11 84
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 18 18 18 18
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ - การพัฒนาซอฟต์แวร์ทางธุรกิจ 5 5 5 5
ศิลปศาสตร์ 5 6 5 7 1 24 5 6 5 7 1 24
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 5 6 5 7 1 24 5 6 5 7 1 24
รวมทั้งหมด 68 69 21 27 7 192 68 69 21 27 7 192