ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
<2 รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 101 126 88 17 16 5 353 101 126 88 17 16 5 353
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 78 100 88 17 16 299 78 100 88 17 16 299
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 32 32 27 10 11 112 32 32 27 10 11 112
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 17 36 31 1 1 86 17 36 31 1 1 86
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 29 32 30 6 4 101 29 32 30 6 4 101
วิศวกรรมเครื่องกล 23 26 5 54 23 26 5 54
ปวส.ช่างยนต์ 23 26 5 54 23 26 5 54
รวมทั้งหมด 101 126 88 17 16 5 353 101 126 88 17 16 5 353