ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2562 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 244 233 118 5 11 611 244 233 118 5 11 611
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 150 158 110 3 421 150 158 110 3 421
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 101 75 56 1 233 101 75 56 1 233
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 20 21 27 68 20 21 27 68
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 29 31 27 2 89 29 31 27 2 89
ปวช.เมคคาทรอนิกส์ 31 31 31 31
สหวิทยาการ 94 75 8 5 8 190 94 75 8 5 8 190
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 56 44 100 56 44 100
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 5 8 13 5 8 13
วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 7 8 15 7 8 15
วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 38 24 62 38 24 62
รวมทั้งหมด 244 233 118 5 11 611 244 233 118 5 11 611