ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 219 246 109 97 27 698 219 246 109 97 27 698
บริหารธุรกิจ 120 159 34 34 6 353 120 159 34 34 6 353
ปวส.การจัดการ 9 15 24 9 15 24
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10 2 12 10 2 12
ปวส.การตลาด 11 11 11 11
บธ.บ.การจัดการ 22 3 25 22 3 25
บธ.บ.การตลาด 12 1 13 12 1 13
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 111 123 234 111 123 234
บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ 23 23 23 23
บริหารธุรกิจ - การตลาด 11 11 11 11
บัญชี 85 78 62 41 18 284 85 78 62 41 18 284
บช.บ.การบัญชี 85 78 62 41 18 284 85 78 62 41 18 284
ศิลปศาสตร์ 14 9 13 22 3 61 14 9 13 22 3 61
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 14 16 1 31 14 16 1 31
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 6 6 2 14 6 6 2 14
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 9 7 16 9 7 16
รวมทั้งหมด 219 246 109 97 27 698 219 246 109 97 27 698