ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ป.ตรี รวมทั้งหมด
ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 2 ตกค้าง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 33 6 39 33 6 39
วิทยาศาสตร์ 33 6 39 33 6 39
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 33 33 33 33
วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 6 6 6 6
รวมทั้งหมด 33 6 39 33 6 39