ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 7 7 50 45 43 40 9 187 50 45 43 40 16 194
วิทยาศาสตร์ 20 29 31 29 9 118 20 29 31 29 9 118
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 20 29 31 29 109 20 29 31 29 109
วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 9 9 9 9
อุตสาหกรรมเกษตร 7 7 30 16 12 11 69 30 16 12 11 7 76
ปวส.การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ 7 7 7 7
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 30 16 12 11 69 30 16 12 11 69
รวมทั้งหมด 7 7 50 45 43 40 9 187 50 45 43 40 16 194