ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 73 34 28 135 67 50 71 188 140 84 99 323
วิศวกรรมเครื่องกล 50 18 18 86 35 27 31 93 85 45 49 179
ปวส.ช่างยนต์ 50 18 18 86 50 18 18 86
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 35 27 31 93 35 27 31 93
วิศวกรรมไฟฟ้า 23 16 10 49 18 16 24 58 41 32 34 107
ปวส.ไฟฟ้า 23 16 10 49 23 16 10 49
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 18 16 24 58 18 16 24 58
วิศวกรรมอุตสาหการ 14 7 16 37 14 7 16 37
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 14 7 16 37 14 7 16 37
รวมทั้งหมด 73 34 28 135 67 50 71 188 140 84 99 323