ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 238 253 54 545 884 1,038 826 645 67 634 4,094 11 13 5 29 1,133 1,304 826 645 67 693 4,668
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 80 107 111 78 67 65 508 80 107 111 78 67 65 508
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 29 35 29 28 27 14 162 29 35 29 28 27 14 162
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 20 41 45 41 35 46 228 20 41 45 41 35 46 228
ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3 3 3 3
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 31 31 37 9 5 2 115 31 31 37 9 5 2 115
วิศวกรรมเครื่องกล 33 34 3 70 210 246 161 153 183 953 8 5 5 18 251 285 161 153 191 1,041
ปวส.ช่างยนต์ 33 34 3 70 33 34 3 70
อส.บ.เทคโนโลยีเหมืองแร่ 3 3 3 3
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 24 24 24 24
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 23 33 31 18 37 142 23 33 31 18 37 142
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 94 123 113 116 87 533 94 123 113 116 87 533
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 64 60 32 156 64 60 32 156
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 29 30 17 19 95 29 30 17 19 95
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 8 5 5 18 8 5 5 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 110 125 39 274 300 357 324 231 151 1,363 3 8 11 413 490 324 231 190 1,648
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 29 9 38 29 9 38
ปวส.ไฟฟ้า 35 41 1 77 35 41 1 77
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 75 55 29 159 75 55 29 159
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 101 124 141 90 50 506 101 124 141 90 50 506
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 97 106 78 105 54 440 97 106 78 105 54 440
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 30 29 47 106 30 29 47 106
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 72 98 105 36 311 72 98 105 36 311
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 3 8 11 3 8 11
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 125 141 127 71 82 546 125 141 127 71 82 546
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 33 30 24 27 12 126 33 30 24 27 12 126
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 92 111 103 44 70 420 92 111 103 44 70 420
วิศวกรรมอุตสาหการ 95 94 12 201 169 187 103 112 153 724 264 281 103 112 165 925
ปวส.ช่างโลหะ 20 31 8 59 20 31 8 59
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 44 28 1 73 44 28 1 73
ปวส.ช่างกลโรงงาน 31 35 3 69 31 35 3 69
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 69 89 57 60 75 350 69 89 57 60 75 350
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 34 45 45 124 34 45 45 124
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 66 53 46 52 33 250 66 53 46 52 33 250
รวมทั้งหมด 238 253 54 545 884 1,038 826 645 67 634 4,094 11 13 5 29 1,133 1,304 826 645 67 693 4,668