ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 67 61 4 132 142 218 88 448 209 279 92 580
วิศวกรรมเครื่องกล 23 29 2 54 42 72 32 146 65 101 34 200
ปวส.ช่างยนต์ 23 16 2 41 23 16 2 41
ปวส.ช่างกลเกษตร 13 13 13 13
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 42 72 32 146 42 72 32 146
วิศวกรรมไฟฟ้า 28 18 2 48 54 80 41 175 82 98 43 223
ปวส.ไฟฟ้า 28 18 2 48 28 18 2 48
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 54 80 41 175 54 80 41 175
วิศวกรรมอุตสาหการ 16 14 30 46 66 15 127 62 80 15 157
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 16 14 30 16 14 30
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 46 66 15 127 46 66 15 127
รวมทั้งหมด 67 61 4 132 142 218 88 448 209 279 92 580