ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 71 1 72 275 356 288 174 11 25 1,129 275 427 288 174 11 26 1,201
วิศวกรรมไฟฟ้า 51 1 52 153 182 163 65 11 7 581 153 233 163 65 11 8 633
ปวส.ไฟฟ้า 51 1 52 51 1 52
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 23 9 32 23 9 32
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 18 11 39 9 11 2 90 18 11 39 9 11 2 90
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 37 2 39 37 2 39
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 12 14 19 14 59 12 14 19 14 59
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 110 97 96 42 3 348 110 97 96 42 3 348
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 13 13 13 13
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 20 20 57 90 60 66 18 291 57 110 60 66 18 311
ปวส.ช่างโยธา 20 20 20 20
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 57 90 60 66 18 291 57 90 60 66 18 291
วิศวกรรมอุตสาหการ 65 84 65 43 257 65 84 65 43 257
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 9 22 18 16 65 9 22 18 16 65
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 56 62 47 27 192 56 62 47 27 192
รวมทั้งหมด 71 1 72 275 356 288 174 11 25 1,129 275 427 288 174 11 26 1,201