ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ป.ตรี รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 49 41 37 39 8 174 49 41 37 39 8 174
วิทยาศาสตร์ 20 26 27 28 8 109 20 26 27 28 8 109
วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 8 8 8 8
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 20 26 27 28 101 20 26 27 28 101
อุตสาหกรรมเกษตร 29 15 10 11 65 29 15 10 11 65
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 29 15 10 11 65 29 15 10 11 65
รวมทั้งหมด 49 41 37 39 8 174 49 41 37 39 8 174