ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 49 60 3 112 111 139 47 42 339 160 199 47 42 3 451
บริหารธุรกิจ 49 60 3 112 105 122 34 28 289 154 182 34 28 3 401
ปวส.การจัดการ 29 33 3 65 29 33 3 65
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 20 27 47 20 27 47
บธ.บ.การจัดการ 54 62 34 28 178 54 62 34 28 178
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 51 60 111 51 60 111
ศิลปศาสตร์ 6 17 13 14 50 6 17 13 14 50
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 6 17 13 14 50 6 17 13 14 50
รวมทั้งหมด 49 60 3 112 111 139 47 42 339 160 199 47 42 3 451