ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 35 38 1 74 80 71 93 1 245 115 109 93 1 1 319
วิศวกรรมเครื่องกล 35 38 1 74 29 25 30 84 64 63 30 1 158
ปวส.ช่างยนต์ 35 38 1 74 35 38 1 74
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 29 25 30 84 29 25 30 84
วิศวกรรมไฟฟ้า 28 30 33 91 28 30 33 91
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 28 30 33 91 28 30 33 91
วิศวกรรมอุตสาหการ 23 16 30 1 70 23 16 30 1 70
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 23 16 30 1 70 23 16 30 1 70
รวมทั้งหมด 35 38 1 74 80 71 93 1 245 115 109 93 1 1 319