ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 235 240 46 521 850 963 798 608 64 456 3,739 9 13 5 27 1,094 1,216 798 608 64 507 4,287
วิศวกรรมเครื่องกล 33 32 1 66 202 222 151 146 144 865 6 5 5 16 241 259 151 146 150 947
ปวส.ช่างยนต์ 33 32 1 66 33 32 1 66
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 23 30 30 18 28 129 23 30 30 18 28 129
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 27 22 14 18 81 27 22 14 18 81
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 18 18 18 18
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 64 60 24 148 64 60 24 148
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 88 110 107 110 74 489 88 110 107 110 74 489
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 6 5 5 16 6 5 5 16
วิศวกรรมไฟฟ้า 108 116 38 262 308 361 357 255 34 147 1,462 3 8 11 419 485 357 255 34 185 1,735
ปวส.ไฟฟ้า 35 40 1 76 35 40 1 76
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 26 9 35 26 9 35
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 73 50 28 151 73 50 28 151
ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3 3 3 3
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 20 41 42 40 34 34 211 20 41 42 40 34 34 211
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 29 26 41 96 29 26 41 96
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 93 94 77 100 44 408 93 94 77 100 44 408
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 95 117 138 80 25 455 95 117 138 80 25 455
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 71 83 100 35 289 71 83 100 35 289
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 3 8 11 3 8 11
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 148 172 152 94 27 75 668 148 172 152 94 27 75 668
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 27 34 29 28 27 14 159 27 34 29 28 27 14 159
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 33 29 24 27 12 125 33 29 24 27 12 125
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 88 109 99 39 49 384 88 109 99 39 49 384
วิศวกรรมอุตสาหการ 94 92 7 193 192 208 138 113 3 90 744 286 300 138 113 3 97 937
ปวส.ช่างกลโรงงาน 30 35 65 30 35 65
ปวส.ช่างโลหะ 20 29 7 56 20 29 7 56
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 44 28 72 44 28 72
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 30 31 36 8 3 1 109 30 31 36 8 3 1 109
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 33 45 7 85 33 45 7 85
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 62 48 46 50 29 235 62 48 46 50 29 235
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 67 84 56 55 53 315 67 84 56 55 53 315
รวมทั้งหมด 235 240 46 521 850 963 798 608 64 456 3,739 9 13 5 27 1,094 1,216 798 608 64 507 4,287