ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 107 144 3 254 417 460 153 70 5 1,105 524 604 153 70 8 1,359
บริหารธุรกิจ 80 116 3 199 237 284 62 26 4 613 317 400 62 26 7 812
ปวส.การจัดการ 45 60 3 108 45 60 3 108
ปวส.การตลาด 12 25 37 12 25 37
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 23 31 54 23 31 54
บธ.บ.การจัดการ 126 125 27 17 1 296 126 125 27 17 1 296
บธ.บ.การตลาด 47 74 16 137 47 74 16 137
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 64 85 19 9 3 180 64 85 19 9 3 180
บัญชี 27 28 55 138 126 44 38 346 165 154 44 38 401
ปวส.การบัญชี 27 28 55 27 28 55
บช.บ.การบัญชี 138 126 44 38 346 138 126 44 38 346
ศิลปศาสตร์ 42 50 47 6 1 146 42 50 47 6 1 146
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 27 31 29 5 1 93 27 31 29 5 1 93
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 15 19 18 1 53 15 19 18 1 53
รวมทั้งหมด 107 144 3 254 417 460 153 70 5 1,105 524 604 153 70 8 1,359