ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 62 59 3 124 128 208 37 373 190 267 40 497
วิศวกรรมเครื่องกล 21 27 1 49 39 66 24 129 60 93 25 178
ปวส.ช่างกลเกษตร 13 13 13 13
ปวส.ช่างยนต์ 21 14 1 36 21 14 1 36
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 39 66 24 129 39 66 24 129
วิศวกรรมไฟฟ้า 27 18 2 47 46 79 6 131 73 97 8 178
ปวส.ไฟฟ้า 27 18 2 47 27 18 2 47
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 46 79 6 131 46 79 6 131
วิศวกรรมอุตสาหการ 14 14 28 43 63 7 113 57 77 7 141
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 14 14 28 14 14 28
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 43 63 7 113 43 63 7 113
รวมทั้งหมด 62 59 3 124 128 208 37 373 190 267 40 497