ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 3/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 306 215 23 544 469 418 366 205 46 1,504 775 633 366 205 69 2,048
วิศวกรรมเครื่องกล 82 63 1 146 116 89 66 41 312 198 152 66 41 1 458
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 40 34 1 75 40 34 1 75
ปวส.ช่างยนต์ 42 29 71 42 29 71
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 38 31 21 1 91 38 31 21 1 91
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 78 58 45 40 221 78 58 45 40 221
วิศวกรรมไฟฟ้า 108 51 8 167 199 187 154 75 14 629 307 238 154 75 22 796
ปวส.ไฟฟ้า 39 28 2 69 39 28 2 69
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 37 14 6 57 37 14 6 57
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 32 9 41 32 9 41
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 28 37 22 87 28 37 22 87
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 37 45 35 24 7 148 37 45 35 24 7 148
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 82 61 60 36 7 246 82 61 60 36 7 246
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 52 44 37 15 148 52 44 37 15 148
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 40 49 9 98 71 66 67 53 23 280 111 115 67 53 32 378
ปวส.ช่างก่อสร้าง 40 49 9 98 40 49 9 98
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 71 66 67 53 23 280 71 66 67 53 23 280
วิศวกรรมอุตสาหการ 76 52 5 133 83 76 79 36 9 283 159 128 79 36 14 416
ปวส.ช่างกลโรงงาน 41 27 1 69 41 27 1 69
ปวส.ช่างโลหะ 35 25 4 64 35 25 4 64
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 15 6 9 30 15 6 9 30
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 68 70 70 36 9 253 68 70 70 36 9 253
รวมทั้งหมด 306 215 23 544 469 418 366 205 46 1,504 775 633 366 205 69 2,048