ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 3/2558 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปวช. รวมทั้งหมด
ปี 2 ปี 3 รวม ปี 2 ปี 3 รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 36 26 62 36 26 62
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 36 26 62 36 26 62
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 36 26 62 36 26 62
รวมทั้งหมด 36 26 62 36 26 62