ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 3/2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 59 76 4 139 176 201 141 109 4 631 1 2 3 236 277 141 109 10 773
พืชศาสตร์ 8 19 2 29 47 48 49 24 168 55 67 49 24 2 197
ปวส.พืชศาสตร์ 8 19 2 29 8 19 2 29
วท.บ.พืชศาสตร์ 47 48 49 24 168 47 48 49 24 168
วิทยาศาสตร์ 14 15 16 12 57 14 15 16 12 57
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 14 15 16 12 57 14 15 16 12 57
สัตวศาสตร์และประมง 25 23 1 49 82 91 48 55 2 278 107 114 48 55 3 327
ปวส.ประมง 10 6 1 17 10 6 1 17
ปวส.สัตวศาสตร์ 15 17 32 15 17 32
วท.บ.ประมง 14 33 18 10 75 14 33 18 10 75
วท.บ.สัตวศาสตร์ 68 58 30 45 2 203 68 58 30 45 2 203
อุตสาหกรรมเกษตร 26 34 1 61 33 47 28 18 2 128 1 2 3 60 81 28 18 5 192
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 6 7 1 6 7
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 25 28 1 54 25 28 1 54
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 23 28 10 4 2 67 23 28 10 4 2 67
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 10 19 18 14 61 10 19 18 14 61
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 2 3 1 2 3
รวมทั้งหมด 59 76 4 139 176 201 141 109 4 631 1 2 3 236 277 141 109 10 773