ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 3/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 231 236 41 508 826 947 784 603 64 436 3,660 9 13 5 27 1,066 1,196 784 603 64 482 4,195
วิศวกรรมเครื่องกล 33 31 1 65 197 218 143 145 136 839 6 5 5 16 236 254 143 145 142 920
ปวส.ช่างยนต์ 33 31 1 65 33 31 1 65
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 21 30 30 18 28 127 21 30 30 18 28 127
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 27 21 14 18 80 27 21 14 18 80
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 18 18 18 18
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 63 59 24 146 63 59 24 146
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 86 108 99 109 66 468 86 108 99 109 66 468
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 6 5 5 16 6 5 5 16
วิศวกรรมไฟฟ้า 105 114 35 254 296 353 355 253 34 140 1,431 3 8 11 404 475 355 253 34 175 1,696
ปวส.ไฟฟ้า 35 40 1 76 35 40 1 76
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 24 9 33 24 9 33
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 70 50 25 145 70 50 25 145
ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3 3 3 3
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 19 39 41 40 34 33 206 19 39 41 40 34 33 206
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 25 26 41 92 25 26 41 92
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 89 93 77 100 43 402 89 93 77 100 43 402
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 92 115 137 78 20 442 92 115 137 78 20 442
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 71 80 100 35 286 71 80 100 35 286
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 3 8 11 3 8 11
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 145 170 149 93 27 74 658 145 170 149 93 27 74 658
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 26 34 29 28 27 13 157 26 34 29 28 27 13 157
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 33 29 23 27 12 124 33 29 23 27 12 124
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 86 107 97 38 49 377 86 107 97 38 49 377
วิศวกรรมอุตสาหการ 93 91 5 189 188 206 137 112 3 86 732 281 297 137 112 3 91 921
ปวส.ช่างกลโรงงาน 30 35 65 30 35 65
ปวส.ช่างโลหะ 19 29 5 53 19 29 5 53
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 44 27 71 44 27 71
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 30 31 36 8 3 1 109 30 31 36 8 3 1 109
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 32 44 7 83 32 44 7 83
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 61 48 46 50 29 234 61 48 46 50 29 234
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 65 83 55 54 49 306 65 83 55 54 49 306
รวมทั้งหมด 231 236 41 508 826 947 784 603 64 436 3,660 9 13 5 27 1,066 1,196 784 603 64 482 4,195