ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 3/2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 25 28 53 151 193 145 69 12 570 1 3 3 7 177 224 145 69 15 630
พืชศาสตร์ 14 14 5 85 67 25 8 190 1 2 3 6 101 67 25 8 207
ปวส.พืชศาสตร์ 14 14 14 14
วท.บ.พืชศาสตร์ 62 39 17 2 120 62 39 17 2 120
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 5 23 28 8 6 70 5 23 28 8 6 70
วท.ม.พืชศาสตร์ 1 2 3 1 2 3
เรียนรวม 25 25 124 124 149 149
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 25 25 25 25
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 124 124 124 124
สัตวศาสตร์และประมง 14 14 97 49 31 2 179 111 49 31 2 193
ปวส.ประมง 5 5 5 5
ปวส.สัตวศาสตร์ 9 9 9 9
วท.บ.ประมง 18 16 7 2 43 18 16 7 2 43
วท.บ.สัตวศาสตร์ 79 33 24 136 79 33 24 136
อุตสาหกรรมเกษตร 22 11 29 13 2 77 1 3 4 22 12 29 13 5 81
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 4 8 12 4 8 12
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 22 11 25 5 2 65 22 11 25 5 2 65
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 3 4 1 3 4
รวมทั้งหมด 25 28 53 151 193 145 69 12 570 1 3 3 7 177 224 145 69 15 630