ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 3/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 61 58 3 122 127 208 36 371 188 266 39 493
วิศวกรรมเครื่องกล 21 27 1 49 39 66 24 129 60 93 25 178
ปวส.ช่างยนต์ 21 14 1 36 21 14 1 36
ปวส.ช่างกลเกษตร 13 13 13 13
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 39 66 24 129 39 66 24 129
วิศวกรรมไฟฟ้า 27 18 2 47 45 79 6 130 72 97 8 177
ปวส.ไฟฟ้า 27 18 2 47 27 18 2 47
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 45 79 6 130 45 79 6 130
วิศวกรรมอุตสาหการ 13 13 26 43 63 6 112 56 76 6 138
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 13 13 26 13 13 26
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 43 63 6 112 43 63 6 112
รวมทั้งหมด 61 58 3 122 127 208 36 371 188 266 39 493