ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ป.ตรี รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 215 256 313 157 10 60 1,011 215 256 313 157 10 60 1,011
เรียนรวม 121 121 121 121
วศ.บ.วิศวกรรม(ไฟฟ้า,โยธา,อุตสาหการ,คอมพิวเตอร์) 4ปี 121 121 121 121
วิศวกรรมไฟฟ้า 36 146 143 75 10 14 424 36 146 143 75 10 14 424
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 23 9 32 23 9 32
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 16 11 20 10 2 59 16 11 20 10 2 59
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 2 2 2 2
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 12 14 18 2 46 12 14 18 2 46
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 36 105 95 28 8 272 36 105 95 28 8 272
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 13 13 13 13
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 25 53 89 48 40 255 25 53 89 48 40 255
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 25 53 89 48 40 255 25 53 89 48 40 255
วิศวกรรมอุตสาหการ 33 57 81 34 6 211 33 57 81 34 6 211
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 8 19 18 3 48 8 19 18 3 48
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 33 49 62 16 3 163 33 49 62 16 3 163
รวมทั้งหมด 215 256 313 157 10 60 1,011 215 256 313 157 10 60 1,011