ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 109 9 118 360 370 240 196 9 1,175 360 479 240 196 18 1,293
บริหารธุรกิจ 76 7 83 182 201 110 82 5 580 182 277 110 82 12 663
ปวส.การจัดการ 31 1 32 31 1 32
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 45 6 51 45 6 51
บธ.บ.การจัดการ 74 85 33 29 1 222 74 85 33 29 1 222
บธ.บ.การตลาด 42 29 33 25 129 42 29 33 25 129
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 66 87 44 28 4 229 66 87 44 28 4 229
บัญชี 33 2 35 116 114 72 67 3 372 116 147 72 67 5 407
ปวส.การบัญชี 33 2 35 33 2 35
บช.บ.การบัญชี 116 114 72 67 3 372 116 114 72 67 3 372
ศิลปศาสตร์ 62 55 58 47 1 223 62 55 58 47 1 223
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 24 24 26 15 89 24 24 26 15 89
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 38 31 32 32 1 134 38 31 32 32 1 134
รวมทั้งหมด 109 9 118 360 370 240 196 9 1,175 360 479 240 196 18 1,293