ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ป.ตรี รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 51 41 40 26 7 165 51 41 40 26 7 165
วิทยาศาสตร์ 20 16 26 16 7 85 20 16 26 16 7 85
วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 4 4 4 4
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 20 16 26 16 3 81 20 16 26 16 3 81
อุตสาหกรรมเกษตร 31 25 14 10 80 31 25 14 10 80
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 31 25 14 10 80 31 25 14 10 80
รวมทั้งหมด 51 41 40 26 7 165 51 41 40 26 7 165