ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 308 255 52 615 450 441 403 214 99 1,607 758 696 403 214 151 2,222
วิศวกรรมเครื่องกล 81 76 15 172 103 109 85 24 10 331 184 185 85 24 25 503
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 41 40 6 87 41 40 6 87
ปวส.ช่างยนต์ 40 36 9 85 40 36 9 85
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 34 37 30 8 109 34 37 30 8 109
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 69 72 55 16 10 222 69 72 55 16 10 222
วิศวกรรมไฟฟ้า 106 86 8 200 178 184 180 86 19 647 284 270 180 86 27 847
ปวส.ไฟฟ้า 38 38 1 77 38 38 1 77
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 34 23 7 64 34 23 7 64
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 34 25 59 34 25 59
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 47 42 11 1 101 47 42 11 1 101
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 46 27 36 19 128 46 27 36 19 128
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 63 34 45 19 11 172 63 34 45 19 11 172
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 69 76 57 37 7 246 69 76 57 37 7 246
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 47 34 18 99 75 66 63 62 56 322 122 100 63 62 74 421
ปวส.ช่างก่อสร้าง 47 34 18 99 47 34 18 99
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 75 66 63 62 56 322 75 66 63 62 56 322
วิศวกรรมอุตสาหการ 74 59 11 144 94 82 75 42 14 307 168 141 75 42 25 451
ปวส.ช่างโลหะ 34 21 10 65 34 21 10 65
ปวส.ช่างกลโรงงาน 40 38 1 79 40 38 1 79
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 26 14 6 9 55 26 14 6 9 55
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 68 68 69 33 14 252 68 68 69 33 14 252
รวมทั้งหมด 308 255 52 615 450 441 403 214 99 1,607 758 696 403 214 151 2,222