ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 18 15 1 34 84 107 98 80 11 380 1 1 4 6 103 123 98 80 16 420
พืชศาสตร์ 10 1 11 61 45 21 1 128 71 45 21 2 139
ปวส.พืชศาสตร์ 8 1 9 8 1 9
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 2 2 2 2
วท.บ.พืชศาสตร์ 61 45 21 1 128 61 45 21 1 128
เรียนรวม 18 18 66 66 84 84
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 18 18 18 18
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 66 66 66 66
วิทยาศาสตร์ 7 14 24 18 4 67 7 14 24 18 4 67
วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ 3 3 3 3
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 7 14 13 12 4 50 7 14 13 12 4 50
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 11 3 14 11 3 14
สัตวศาสตร์และประมง 5 5 23 22 33 2 80 1 1 28 22 33 3 86
ปวส.สัตวศาสตร์ 5 5 5 5
วท.บ.ประมง 1 4 12 17 1 4 12 17
วท.บ.สัตวศาสตร์ 22 18 21 2 63 22 18 21 2 63
วท.ม.เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 1 1 1 1
อุตสาหกรรมเกษตร 11 9 7 8 4 39 1 1 3 5 12 10 7 8 7 44
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 11 9 7 8 4 39 11 9 7 8 4 39
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 3 5 1 1 3 5
รวมทั้งหมด 18 15 1 34 84 107 98 80 11 380 1 1 4 6 103 123 98 80 16 420