ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 32 32 14 78 20 74 71 2 167 52 106 71 2 14 245
วิศวกรรมเครื่องกล 32 32 14 78 8 26 25 2 61 40 58 25 2 14 139
ปวส.ช่างยนต์ 32 32 14 78 32 32 14 78
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 8 26 25 2 61 8 26 25 2 61
วิศวกรรมไฟฟ้า 11 26 30 67 11 26 30 67
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 11 26 30 67 11 26 30 67
วิศวกรรมอุตสาหการ 1 22 16 39 1 22 16 39
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 1 22 16 39 1 22 16 39
รวมทั้งหมด 32 32 14 78 20 74 71 2 167 52 106 71 2 14 245