ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2559 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม ปี 1 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 378 410 385 467 89 104 1,833 6 6 384 410 385 467 89 104 1,839
การออกแบบ 136 160 144 205 29 674 6 6 142 160 144 205 29 680
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 36 60 65 84 15 260 36 60 65 84 15 260
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 42 54 42 58 4 200 42 54 42 58 4 200
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 58 46 37 63 10 214 58 46 37 63 10 214
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 6 6 6 6
เทคโนโลยีศิลป์ 71 64 72 64 13 284 71 64 72 64 13 284
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 52 43 45 47 9 196 52 43 45 47 9 196
ทล.บ.เซรามิก 19 21 27 17 4 88 19 21 27 17 4 88
ศิลปกรรม 86 90 76 96 28 376 86 90 76 96 28 376
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 86 90 76 96 28 376 86 90 76 96 28 376
สถาปัตยกรรม 85 96 93 102 89 34 499 85 96 93 102 89 34 499
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 19 19 19 19
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 35 31 33 37 31 15 182 35 31 33 37 31 15 182
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 50 65 60 65 58 298 50 65 60 65 58 298
รวมทั้งหมด 378 410 385 467 89 104 1,833 6 6 384 410 385 467 89 104 1,839