ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปวช. ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ปี 1 รวม ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 28 28 72 101 17 190 433 391 193 125 5 1,147 533 492 193 125 22 1,365
บริหารธุรกิจ 28 28 49 78 15 142 234 236 93 59 2 624 311 314 93 59 17 794
ปวส.การจัดการ 38 45 6 89 38 45 6 89
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 11 21 1 33 11 21 1 33
ปวส.การตลาด 28 28 12 8 20 28 12 8 48
บธ.บ.การจัดการ 108 129 42 28 1 308 108 129 42 28 1 308
บธ.บ.การตลาด 66 47 25 15 153 66 47 25 15 153
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 60 60 26 16 1 163 60 60 26 16 1 163
บัญชี 23 23 2 48 157 118 50 27 3 355 180 141 50 27 5 403
ปวส.การบัญชี 23 23 2 48 23 23 2 48
บช.บ.การบัญชี 157 118 50 27 3 355 157 118 50 27 3 355
ศิลปศาสตร์ 42 37 50 39 168 42 37 50 39 168
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 31 23 31 21 106 31 23 31 21 106
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 11 14 19 18 62 11 14 19 18 62
รวมทั้งหมด 28 28 72 101 17 190 433 391 193 125 5 1,147 533 492 193 125 22 1,365