ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 27 24 4 55 119 140 103 127 3 492 6 1 4 11 152 165 103 127 11 558
พืชศาสตร์ 6 7 13 30 66 28 50 2 176 4 1 5 40 74 28 50 2 194
ปวส.พืชศาสตร์ 6 7 13 6 7 13
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 8 5 15 13 1 42 8 5 15 13 1 42
วท.บ.พืชศาสตร์ 22 61 13 37 1 134 22 61 13 37 1 134
วท.ม.พืชศาสตร์ 4 1 5 4 1 5
สัตวศาสตร์และประมง 18 14 4 36 47 57 65 49 1 219 65 71 65 49 5 255
ปวส.สัตวศาสตร์ 11 10 2 23 11 10 2 23
ปวส.ประมง 7 4 2 13 7 4 2 13
วท.บ.สัตวศาสตร์ 33 44 50 33 160 33 44 50 33 160
วท.บ.ประมง 14 13 15 16 1 59 14 13 15 16 1 59
อุตสาหกรรมเกษตร 3 3 6 42 17 10 28 97 2 4 6 47 20 10 28 4 109
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 3 3 6 3 3 6
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 42 17 10 24 93 42 17 10 24 93
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 4 4 4 4
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 2 4 6 2 4 6
รวมทั้งหมด 27 24 4 55 119 140 103 127 3 492 6 1 4 11 152 165 103 127 11 558