ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ป.ตรี รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 215 246 159 153 3 776 215 246 159 153 3 776
บริหารธุรกิจ 68 132 93 110 3 406 68 132 93 110 3 406
บธ.บ.การจัดการ 27 43 41 50 3 164 27 43 41 50 3 164
บธ.บ.การตลาด 19 53 35 27 134 19 53 35 27 134
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 22 36 17 33 108 22 36 17 33 108
บัญชี 76 114 53 31 274 76 114 53 31 274
บช.บ.การบัญชี 76 114 53 31 274 76 114 53 31 274
เรียนรวม 71 71 71 71
บธ.บ.(การจัดการ/การตลาด/ระบบสารสนเทศฯ)บช.บ.การบัญชี 71 71 71 71
ศิลปศาสตร์ 13 12 25 13 12 25
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 13 12 25 13 12 25
รวมทั้งหมด 215 246 159 153 3 776 215 246 159 153 3 776