ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 307 254 74 635 449 439 403 257 127 1,675 756 693 403 257 201 2,310
วิศวกรรมเครื่องกล 81 76 16 173 103 109 85 28 12 337 184 185 85 28 28 510
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 41 40 6 87 41 40 6 87
ปวส.ช่างยนต์ 40 36 10 86 40 36 10 86
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 34 37 30 8 109 34 37 30 8 109
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 69 72 55 20 12 228 69 72 55 20 12 228
วิศวกรรมไฟฟ้า 105 85 8 198 178 182 180 100 28 668 283 267 180 100 36 866
ปวส.ไฟฟ้า 37 38 1 76 37 38 1 76
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 34 23 7 64 34 23 7 64
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 34 24 58 34 24 58
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 46 27 36 19 128 46 27 36 19 128
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 63 34 45 19 11 172 63 34 45 19 11 172
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 69 74 57 45 16 261 69 74 57 45 16 261
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 47 42 17 1 107 47 42 17 1 107
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 47 34 27 108 74 66 63 62 59 324 121 100 63 62 86 432
ปวส.ช่างก่อสร้าง 47 34 27 108 47 34 27 108
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 74 66 63 62 59 324 74 66 63 62 59 324
วิศวกรรมอุตสาหการ 74 59 23 156 94 82 75 67 28 346 168 141 75 67 51 502
ปวส.ช่างกลโรงงาน 40 38 7 85 40 38 7 85
ปวส.ช่างโลหะ 34 21 16 71 34 21 16 71
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 26 14 6 9 55 26 14 6 9 55
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 68 68 69 58 28 291 68 68 69 58 28 291
รวมทั้งหมด 307 254 74 635 449 439 403 257 127 1,675 756 693 403 257 201 2,310